ក្រុមហ៊ុន
Bakong Village Co. Ltd.
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
នយោជិក
<10
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
លេខកូដការងារ
OM-7782-1019
ប្រភេទនៃការងារ
Project & Program Management
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Operations Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bakong Village Co. Ltd. currently, we are looking for a candidate in the position Operations Manager. As an Operations Manager, this person will be held accountable for overall operations -- sales, miscellaneous operational support, site quality/maintenance -- from before project Handover until after project Handover.

Before Handover (Pre/During-Construction)

Before the Handover period, the Operations Manager is mainly expected to help the Project director deal with Sales and Leasing

Sales & Leasing Management

 • Assist Project Director in finding and screening tenants – look for prospective tenants and ensure they meet eligibility requirements
 • Ensure all legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations
 • Conduct survey of the property market to obtain information on competing lease rates and other trends that affect occupancy/rent
 • Input and coordinate QA/feedback with Marketing and Communications team on content needed for sales/marketing materials
 • Assist in reviewing sales/strategy policies and guide sales team according to sales plan

Miscellaneous

 • Develop, implement and review operational policies and procedures
 • Draft and carry out policy/guidelines for Bakong Village residents to follow – the do’s and don’ts for the residents
 • Identify and negotiate with local surrounding vendors to see if they’re willing to relocate closer to Bakong Village
 • Assist Project Director in the Handover process

After Handover (Post-Construction)

After the Handover period, the Operations Manager will take on a more dedicated role of managing the overall operations within Bakong Village

Operations

 • Prepare reports – collecting, analyzing, and summarizing data
 • Maintain safe and healthy work environment for employees and BV residential community - by establishing, following and enforcing standards/procedures
 • Handle complaints/emergencies – ensure tenants complaints and other emergencies are dealt with right away in an orderly manner
 • Maintain accurate and clear documentation for operational procedures and activities

Sales & Leasing Management

 • Conduct periodic inspections of the property and tenant spaces to ensure compliance with leases and the proper upkeep of the property
 • Manage daily and weekly marketing and leasing reports
 • Meet tenants occasionally to encourage leasing relations

ការធ្វើការរាយការណ៏

Report directly to Project Director

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 Years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Fluent in English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Khmer National; Fluent written & spoken English and Khmer
 • 4-Year education at an accredited institution – Bachelor’s degree in Operations Management or related field
 • 3-5 years of professional experience – Ideally, this person should have prior experience working in a Real Estate Property Management Company, Hospitality, and/or other related field
 • Independent and able to work under minimal supervision
 • Currently or willing to be based in Siem Reap

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 07 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22