ក្រុមហ៊ុន
MJQ Education PLC
អាជីវកម្ម
Education
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
#11A, St. 402, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Competitive Salary
- Health Insurance
- 24h worldwide accident insurance
- Life insurance of USD 12,000
- Maternity and paternity leave
- Standard Annual leave and Sick leave
- Paid National Holiday which based on Prakas from Ministry of Labor and Vocational Training
- Career growth and development through training, conference, seminar, workshop etc
- Monthly Bonus for staff via division
- Scholarship for employee and employee’s children (Aii, AIS)
- Award for outstanding employees
- Yearly salary increment based on experience and performance review
លេខកូដការងារ
SMO-8944-0920
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Sales and Marketing Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

MJQ Education PLC: Currently, we are looking for a Sales and Marketing Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Yearbook Project
 • Alumni Project
 • Web development, content and design
 • Digital Branding/Marketing especially Facebook
 • Finding a Sponsor by working collaboratively with the Event Planner
 • Technological advancement training
 • Ensure compliance with school’s policies
 • Drumming up all school events
 • Provide feedback and periodic reports to stakeholders
 • Creative/Artistic Designer
 • Creating an enduring brand message that results in increased sales, brand loyalty and improving market share
 • Conduct market research to identify opportunities for promotion and growth
 • Managing the content diary for social media content.
 • Keeping up to date with changes and advances in social media and advising on new channels and approaches to adopt.
 • Other Tasks assigned by Line Managers (Head Principal and Madam President)

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s Degree in Information Technology, Design or related discipline
 • Experience with Illustrator, Photoshop and InDesign, After Effects (Basic), Dimension, specifically with mockups, web design, and multimedia presentation
 • Expat people are encouraged to apply
 • 3+ years in professional commercial design, preferably with a marketing or creative agency
 • Experience working with Online Web applications and templates
 • An understanding of the latest trends and their role within a commercial environment
 • Knowledge of graphic fundamentals, print and web capabilities, as well as marketing and advertising principles, are beneficial.
 • Up to date with industry-leading software and technologies (in Design, Illustrator, Photoshop, Design Experience, Dimension)
 • Proven working experience in web development
 • Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization.
 • Requires good communication skills, both verbal and written. Must be able to speak, read, write, and understand English.
 • Possession of creative flair, versatility, conceptual/visual ability and originality.
 • Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio.
 • Proven graphic design experience.
 • Ability to interact, communicate and present ideas.
 • Highly proficient in all design aspects.
 • Must possess computer skills, including, but not limited to, use of Microsoft Word, Excel.
 • Committed to continuous education through workshops, seminars, and conferences.
 • Adaptive design eye and skill
 • Working Conditions and Physical Effort:
 • Able to travel on his/her own.
 • Possess the ability to communicate and interact with the team effectively.
 • Directly reports to Madam President and Head Principals.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22