ក្រុមហ៊ុន
Worldwide DMC
អាជីវកម្ម
Tourism
នយោជិក
>200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$800 - $1500
លេខកូដការងារ
SA-7500-0819
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Sales Associate

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Worldwide DMC: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Associate.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Experience in B2B Sales within the travel industry
 • Good connection and network with the Travel Agent and Tour Operator
 • Conducting market research to identify selling possibilities by evaluating travel companies needs
 • Actively promoting company products through cold calling, and identifying more selling possibilities
 • Prepare and deliver appropriate presentations on products and services as per the local area requirement
 • Participate on behalf of the company in exhibitions and conferences
 • Negotiate/close deals and handle queries from start to finish by coordinating with the operation teams
 • Collaborate with overseas team members to achieve better results
 • Gather feedback from Travel Agency or prospects and share with internal teams
 • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new products.
 • Excellent communication skills with fluent spoken and written English
 • Should be able to achieve targets given by the headoffice

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 Year

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English
Local Language

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Excellent communication skills with fluent spoken and written English
 • Experience in B2B Sales within the travel industry

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 24 September 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22