ក្រុមហ៊ុន
Dayco Cambodia
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Kan Sensok
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250 - $380
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Monthly work related phone card, transportation and lunch costs are covered
- Flexible working hours
- 18 days’ annual leave
- Year-end bonus and monthly sale commission
លេខកូដការងារ
SP-7451-0819
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
Automotive
Apply to this position

ផ្នែកលក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

We are a distributor of a leading American’s automotive engine belt brand in Cambodia. Our business is growing rapidly, and we need a skilled Sale Person to acquire and manage new client relationships. The ideal candidate will have in technical knowledge in automotive or machinery, an experience in B2B sales is a plus. In this role, you will be responsible for finding new potential clients, developing relationships with our clients, negotiating sale term and closing deals. We will rely on you maintain monthly sale and conduct market research. Opportunity to occasionally travel throughout the Cambodia.

Dayco Cambodia: currently, we are looking for a candidate in the position Sales Person.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Identify potential clients in the target market and complete appropriate research on the prospective client’s business and credibility
 • Develop relationships with prospective clients, while maintaining existing client relationships
 • Negotiate sale term according to the company policy with the clients
 • Collaborate with sales manager, packaging and delivery teams to ensure sold product specifications are executed on-time and as agreed
 • Become a subject matter expert on our business products, processes and operations, and remain up-to-date on industry and market news

ការធ្វើការរាយការណ៏

The Sales Manager and General Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Experienced in B2B sales for at least one or two years.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

- Khmer native
- Fair level of English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proficiency Excel and Word
 • Passion about cars is a plus
 • Excellent verbal and written communication skills in Khmer, a good level of English skill is a plus
 • Experience in sale or marketing research field is a plus
 • Must be above 18 years old with legal identifications and address certifications
 • Male and Female are welcome to apply
 • Honesty and strong work ethic will be highly valued

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 December 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22