ក្រុមហ៊ុន
Maersk
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
VTrust Tower- 7th floor, No. Plot A, Street 169, Phum 12, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
SIE-8457-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Logistics
Transportation
Apply to this position

Senior Intermodal Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Maersk: Senior Intermodal Executive role is to drive and manage all physical activities under the scope of Intermodal and all Customs House related. The incumbent needs to work closely with Customs House Brokerage Specialist, customs officers, Intermodal team, local products; Legal and compliance on the desire expectation on cost optimization and process excellence; business compliance and reliable service to enhance customer’s satisfaction. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Maintaining relationships with key CHB (Custom House Brokerages/Clearance Service) providers to procure best value propositions for, Customs clearance for land/sea/air import and export shipments, Clearance Documents requirements e.g. Certificate of Origin, import certificate, Import permit, export permit etc
 • Providing high service response (trucking and clearance and/or other value-added services) to customers
 • Managing customer requirements and expectations
 • Addressing customer’s complaints on a responsive and open-minded attitude
 • Working with the team to initiate and develop range of services on top of the existing products- CHB and transportation
 • Be able to work overtime, be reachable via phone outside working hours/weekend/holidays
 • Proactive and flexible in term of communication and following up
 • Developing necessary reports and working files to better manage daily tasks/operations
 • Supporting Product/Procurement and Commercial team in attracting and winning new businesses
 • Delivering departmental Key Performance indicators
 • Carrying out ad-hoc tasks as assigned by Leader or Manager
 • Driving and Initiating problem solving with a high customer centric mind-set

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

General

 • The candidate who has an outgoing and convincing personality. A person with a sense of urgency and result orientation with the driven and initiating the improvement; process excellent to create a winning team. A kind of person who has a very high patient and adaptable under a high-pressure situation

Experience

 • Bachelor’s degree in any discipline
 • Strong experiences from relevant industry (Logistic, transportation, shipping…).
 • Strong experiences from customs house brokerage process, customs tariff, documents processing, regulation, rules
 • Strong knowledge in Inco-Term understanding, CIF, FOB, DAP, DDU etc….
 • C-TPAT compliance and 5s understanding
 • Good at KPIs managing and developing
 • Qualified Customs House Brokerage License is preferable
 • Be able to engage teams from different working sites ensuring they work in a collaborative manner to achieve common objectives      
 • Good Interpersonal skill and Be customer (internal and external) oriented with strong follow up skills 
 • Good computer literacy, especially Microsoft Excel
 •  
 • Languages:
 • The position requires excellent written and verbal communication skills and the ability to communicate effectively in a diverse multicultural environment
 • English proficiency
 • Chinese is a plus

Others:

 • Passionate in driving continuous development; work with creative and innovative mindset
 • Operational background including supply chain operations, ocean, air and local origin services (trucking, customs, and milestone visibility)                                 
 • Proven ability to be able to work pressure and strong ownership                            
 • Ambitious and result oriented, self-starter with initiative and strong drive
 • Possess excellent communication, negotiation, stakeholder management, time management and root cause problem solving (RCPS) and presentation skills
 • Computer literacy
 • Network/contacts within the international/local logistics industry/ local authorities
 • Undergraduate degree minimum

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22