ក្រុមហ៊ុន
MJQ Education PLC
អាជីវកម្ម
Education
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
#11A, St. 402, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
-Competitive Salary
- Health Insurance
- 24h worldwide accident insurance
- Life insurance of USD 12,000
- Maternity and paternity leave
- Standard Annual leave and Sick leave
- Paid National Holiday which based on Prakas from Ministry of Labor and Vocational Training
- Career growth and development through training, conference, seminar, workshop etc
- Monthly Bonus for staff via division
- Scholarship for employee and employee’s children (Aii, AIS)
- Award for outstanding employees
- Yearly salary increment based on experience and performance review
លេខកូដការងារ
SOO-8535-0420
ប្រភេទនៃការងារ
Administrative & Clerical
Manufacturing, Production & Operation
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Senior Operation Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

MJQ Education PLC: Currently, we are looking for a Senior Operations Officer who will make sure that department/unit is running as well as it possibly can, with a smooth efficient service in order to meet the expectations and needs of customers and clients.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Coordinate with the departments/units Construction and Design Department, Campus and Building Maintenance Department, General Productions and Housekeeping Unit
 • Ensure that each department has proper workflow, staff details, organization chart, policies…etc
 • Involve in the staff recruitment process and make sure that each department does not have excessive staff
 • Make sure that each department does their works and meets the deadline
 • Oversee the projects related to construction and renovation of the existing and new buildings
 • Keep track of the to-do-list of each department
 • Make sure that the projects are completed properly within or less than the approved budget
 • Provide assistance to each department and make sure that they work smoothly with other department
 • Check the design and provide some concepts in accordance with the needs of the company
 • Translation (English/Khmer)
 • Edition (English)
 • English transcription
 • Other tasks as assigned/requested

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Head of Operation 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English other language is a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • At least Bachelor degree in related field
 • Two or three years of experience of related field
 • Sound knowledge of Ms Word, Excel, PowerPoint
 • Comprehensive in English language both speaking and writing
 • Good time management skills, good communication
 • Administrative experience is the plus
 • Can-do attitude, self-confidence, firm stance

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22