ក្រុមហ៊ុន
Baitong Hotel and Resort
អាជីវកម្ម
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
#10, St.282, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
លេខកូដការងារ
SC-7921-1119
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

អ្នករត់តុ/ អ្នកគិតលុយ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Baitong Hotel and Resort: currently, we are looking for a candidate in the position Service Crew/ Cashier.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Provide guests with friendly and informed service
 • Taking food and beverage orders
 • Strong communication between several departments (kitchen, bar, cashier, runners)
 • Maintaining dining room preparation and cleanliness standards
 • Manage transactions with customers using cash registers
 • Collect payments whether in cash or credit
 • Issue receipts, refunds, change or tickets
 • Track transactions on balance sheets and report any discrepancies
 • Handle merchandise returns and exchanges

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Some F&B service experience or motivation to learn quickly
 • Speak, read and write in Khmer, English. Some Chinese is helpful
 • Flexible working schedule, honest, responsible, reliable
 • Motivated and hard-working, maintain high level of personal hygiene
 • Ability to multitask, work experience as a retail cashier or in a similar role in sales
 • Familiarity with electronic equipment, like cash register and POS
 • Customer satisfaction-oriented

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22