ក្រុមហ៊ុន
Khmer Ceramics Fine Art Center
អាស័យដ្ឋាន
#0207 River Road, Treang Village, Khum Slorkram
17251 Siem Reap – Angkor – Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200 to $800
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary; All legal advantages; Trainings and tuitions in your field; Yearly increasing; Nssf; insurance. We plan on long-term careers with possibility for salary to evolve regarding your abilities, motivation and involvement.
លេខកូដការងារ
WD-8200-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ៊ីនធឺណិត (WP)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

ខ្មែរសេរ៉ាមិចកំពុងស្វែងរកអ្នក WorldPress (គ្រប់កំរិត) ដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់យើង។ ក្នុងនាមជាអ្នក Developer on WP នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវ ទៅលើ ​Both Back-End និង Front-End Developments ។ គម្រោងរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រមានការប្រកួតប្រជែងនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សូម្បីតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយ។ ជំហរនេះបើកទូលាយដល់គ្រប់កម្រិតយើងចង់ជ្រើសរើសអ្នកដែលមានឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពរៀន។ មុខតំណែងនេះបើកចំហសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេស។ ការងារនេះមាន​ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Here below are the ideal duties; it can be adapted to the level of the candidate; all subjects can be learned with us:

 • Manage Front-End development under WP
 • Designs develop and modify WP plugins based on requirements
 • Using languages like HTML,CSS,PHP,Js (basic required, can be developed with us)
 • Propose and assess solutions to resolve problems, including identifying and evaluating new technologies and third-party components
 • Contribute clean code to ensure a consistently high-quality standard
 • Manage Back-End, performs website maintenance, and modifications
 • Enhancements of existing websites through programming, testing, documenting and training users
 • Usual (or keen to learn) to work in an Agile environment
 • Performance Monitoring
 • Participate in team and users meeting
 • Conduct WP training for users

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3-5 Years

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

"English language proficiency.
Other language(s) is/are an advantage".

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Knowledge of basic computer science
 • Understand basic IT tools (Whitebox/Blackbox, development on localhost,...)
 • Experience (any level) of any programming languages such as node.js/Ruby/PHP/Python/C#/JAVA (at least basic)...(pro is better!)
 • Knowledge in HTML5/CSS3/JS
 • Like to read books and learn
 • Problem solving & organizing skills
 • Team player and positive personality

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22