104 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Head of Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
N/A
Hattha Bank Plc
Phnom Penh
Negotiation
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Phnom Penh
Phnom Penh
$3000-$5000
Credit Collection
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
Sales Officer
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
មន្រ្ដីឥណទាន
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
Executive Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Senior Officer, Credit Marketing
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Supervisor, Credit Marketing
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Senior Tax Officer
Asianerial Advisory Int Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា