38 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
ប្រធានគណនេយ្យ
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
$800 - $2,000
Culinary Instructor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1000
Phnom Penh
$3000-$4000
មេ​ចុងភៅ
Vanila Cafe and brasserie
Phnom Penh
$1500-$3000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500
Corporate Sales Manager
Saint Blanquat & A.

$1000-$1200
Group Tax Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000
Chief Accountant
Mad Monkey Hostels
Phnom Penh
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800
Shipping Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Speu
$1500-$3000
Full-Time
My Accounts Receivable
Phnom Penh
$900+ with bonuses and incentives
Chief Commercial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Corporate Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Partnership Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Site Manager
Saint Blanquat & A.
Kampot
$1400-$1600
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
Competitive Salary
Risk Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000