98 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Pipelines Installation Foreman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Iron Pipe Welder
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Finance Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Project Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$2000
Electrical Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1500
Environmental Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Advocacy Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Executive Director
Saint Blanquat & A.
Battambang
$3000
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Division Manager (Cable)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1100-$1500
Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2500
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$5000
Head of Commercial
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$8000
Phnom Penh
$1500-$2000
Cost Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Web Developer
KH CarHub
Phnom Penh
$500-$1500