80 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
Web Developer
KH CarHub
Phnom Penh
$500-$1500
Phnom Penh
$1200-$2200
Document Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Plant Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1400
Plant Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $5000
IT Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500
Payment Officer
Aquoz Solutions, Inc.
Siem Reap
$1000-$1500
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Phnom Penh
$1000-$1200
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Phnom Penh
$1000
Full Time
Aquoz Solutions, Inc.
Phnom Penh
$1200-$1600
Head of Digital Channel
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4500
Financial Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3500
Agency Strategy Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 and Above
Phnom Penh
Up to $4500
Director of Sales - Agency
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Plantation Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
$1000-$1500