246 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
Senior Manager, Brand Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3500
Manager, Trade Marketing
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2400
Phnom Penh
$2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $2000
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3000
Phnom Penh
$2500 - $3000
Senior Backend
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000 - $1600
Senior Flutter Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1600
Phnom Penh
$2500 - $3000
Senior Production Planner
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2200 - $2500
Director Food & Beverage
Saint Blanquat & A.
Kep
$1500 - $2500
Head of Marketing and Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Phnom Penh
$1700 - $1900
Activities and Events Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1400
Phnom Penh
$2500 - $3500
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $3000
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $4500
Media Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up - $1800