52 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
Commercial Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3000
Quality Manager
(Cambodia) Power Transmission Lines Co., Ltd.
Kandal
$800-$1000
Personal Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Internal Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500
HRBP
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Phnom Penh
$7000
Recruitment Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1200
Technical Sales Specialist
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$650-$1000
Web Developer ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500

$1,000
Technical Sales Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Head of IT
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2000
Finance Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1200
HR and Admin Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1200
Marketing Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1000
Software Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Accounting Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1000
Group Reporting Manager
Saint Blanquat & A.

$1500-$2000