2 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Web Developer
Phnom Penh | $500-$1500
Health Safety and Environment Manager
Phnom Penh | $1200-$2200
Document Controller
Phnom Penh | $800-$1200
Plant Engineer
Phnom Penh | $700-$1400
Plant Manager
Phnom Penh | Up to $5000
IT Project Manager
Phnom Penh | $2500
Payment Officer
Siem Reap | $1000-$1500
Finance Manager
Phnom Penh | $1200-$2000
Marketing Manager
Phnom Penh | $1200-$2000
កម្មសិក្សា