3 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Up to $500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Technical Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
IT Project Supervisor
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Branch Principal
Phnom Penh | $5000
Operation Director
$4000 - $7000
Financial Controller
$2800 - $3000
Director of Operations
Phnom Penh | Very Competitive
Architect Manager
Phnom Penh | $3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Phnom Penh | $2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Phnom Penh | $2000 - $2500
កម្មសិក្សា