61 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Contract Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Civil Draftsman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1100
PR Communication Executive
Unisun Development Corp

Sales Manager
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Civil Draftsman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1100
Senior HR & Payroll Officer
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1000
HR & Admin Officer
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1000
Lean Management Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Temporary Works Inspector
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
IT Support Officer
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1300
Executive Secretary
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Project Manager - Civil Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$6000
Executive Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$6000
Water Treatment Plant Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Design Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Civil Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
$500-$700
Construction Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$1900
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា