11 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)

3,500,000 - 4,000,000 Cambodian riel
System Engineer, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Personal Assistant, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Administration Officer, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Finance Officer, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh

$800-$1000
HR Executive
418+ Solution
Phnom Penh
$800-$1200
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Pinless system
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Web Developer
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Frontend Software Developer
Phnom Penh | USD3000 - USD 6000
Head, Financial Management
Phnom Penh | $3000 - $5000
Brand Manager
$1000 - $3000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $4000-$7000
Production Planner (Apparel & Equipment)
Phnom Penh | $1200-$1800
កម្មសិក្សា