56 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Quantity Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
PR Communication Executive
Unisun Development Corp

Sales Manager
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Purchasing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Chief Investment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Operations Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
PR & Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Deputy Factory Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Investment Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Financial Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
AR/AP Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Phnom Penh
Competitive
Junior Accountant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Senior Sales Consultant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Quantity Surveyor (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Sales Consultant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $2200
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា