55 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Quantity Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Sales Manager
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Purchasing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Chief Investment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Operations Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
PR & Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Deputy Factory Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Investment Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Financial Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
AR/AP Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Phnom Penh
Competitive
Junior Accountant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Senior Sales Consultant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Quantity Surveyor (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Sales Consultant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Kandal
$350-$500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Frontend Software Developer
Phnom Penh | USD3000 - USD 6000
Head, Financial Management
Phnom Penh | $3000 - $5000
Brand Manager
$1000 - $3000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $4000-$7000
Production Planner (Apparel & Equipment)
Phnom Penh | $1200-$1800
កម្មសិក្សា