ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Software Developer (PHP)
MJW Solutions
Phnom Penh
$1000 - $2500
Customer Service, 2 Positions, ( Chinese / English / Khmer )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Negotiable
Call Center Chinese speaking
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
Negotiable
Call Center
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
Negotiable
Admin Officer
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
Negotiable
Senior Sale Executive
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
Negotiable
Graphic Designer
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
$300-$500
Assistant to the CEO
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Phnom Penh
Negotiable
Sale Consultant
King Technologies Co,. Ltd (OPENNET)
Banteay Meanchey...
Negotiable
Banteay Meanchey...
$200-$500
Phnom Penh
$2200-$2700
Marketing Executive ( None-F&B)
Yummy Food company
Phnom Penh
$400-$600
Graphic Designer
Yummy Food company
Phnom Penh
$350-$500
People Lead
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2200
Finance Services Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$550-$770
Assistant Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2100-$2600
Planning Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
IT Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary