ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$800 ~ $1200
Education Program Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500
Kandal
Negotiation
Senior Accountant
DEMEP Co. Ltd
Phnom Penh
$600 - $800
Graphic Designer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
SiteEngineer (based in Chhroy Changvar)
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
IT Technical Support
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Phnom Penh
Sales supervisor
APPC (Cambodia)
Phnom Penh
$400-$700 + Commision
Phnom Penh
$300-$350
Phnom Penh
To be discussed
Phnom Penh
To be discussed
Sales Manager
jcmnipponpaint
Phnom Penh
$1000-$1500
Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication
EFI École Française Internationale Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Education Program Manager
Phnom Penh | $1500
Senior Accountant
Phnom Penh | $600 - $800
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500