ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Programmer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Sales Associate
JPS Fashions (Cambodia) Company Limited
Phnom Penh
$180-$200
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Senior Accountant
The Blue Circle (Cambodia) Ltd
Phnom Penh
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$4500
Customer Care (Female)
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$1000
Head of Research & Valuation
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$6000
Sale & Marketing Officer
SK Grand Cambodia
Phnom Penh
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
បេឡាធិការ
Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Phnom Penh
$180-$250
Phnom Penh...
$160-$250
Phnom Penh
$150-$220
Phnom Penh
$150-$220
Laundry Operations Supervisor
Siem Reap Linen Care
Siem Reap
$300-$350
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500-$4500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation