ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
IT instructor
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
ផ្នែកលក់
Maldives Travel Experts Cambodia
Phnom Penh
$300-$600
Khmer Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
English Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiate based on experiences

$300
Technical Support Engineer
APAC Communications Co., Ltd.
Phnom Penh
$500-$1000
Sales & Marketing Executive
APAC Communications Co., Ltd.
Phnom Penh
$250-$700
ផ្នែកលក់/Sale
PT Maxnitron Cambodia
Phnom Penh
$200
Hotel Receptionist
Rihga Hotel

$250-$350
Phnom Penh
Warehouse Supervisor
KT Express Logistic Co., Ltd

Store Keeper
KT Express Logistic Co., Ltd

Receptionist
KT Express Logistic Co., Ltd

Finance and Admin Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Technical Support Engineer
Phnom Penh | $500-$1000
Finance and Admin Executive
Phnom Penh | $1000-$2000
Full time
Phnom Penh | $800
Sales Executive
Phnom Penh | $600-$750/month
Business Development Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Assistant Operations Manager
Phnom Penh | $1000-$2000
Project Contract Cost Controller
Phnom Penh | $900-$1200
Sales Gallery Supervisor
Phnom Penh | $800-$1100
Project Manager
Phnom Penh | $2500-$4000
Assistant Marketing Manager
Phnom Penh | $3000
កម្មសិក្សា