ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
ជំនួយការ គណនេយ្យ
Fuji Furukawa E&C (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
200$-500$
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2500
Gym Instructor
Olympia City
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$150-$200
Internal Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Compliance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Property Engineering Director
First Unite Property
Phnom Penh
$1300-$1500
Phnom Penh
$201-$400
Phnom Penh
$201-$350
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$350
តំណាងផ្នែកលក់
Thai Airways International PCL
Phnom Penh
Financial & Human Resource Manager
Extreme Love Ministries
Phnom Penh
Negotiable, based on skills & experience
Native English Teachers
ICS International School

$1000+
Administrative Assistant
ICS International School

$200-$300

$250
Inventory officer
ICS International School

$200-$250
Purchase Officer
ICS International School

$200-$250
Phnom Penh
$210
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Project Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Sales and Marketing Manager
Phnom Penh | $1800-$2500
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Compliance Officer
Phnom Penh | $700-$1000
Property Engineering Director
Phnom Penh | $1300-$1500
Collection Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
ប្រធានគណនេយ្យ
Phnom Penh | $800 - $2,000
Culinary Instructor
Phnom Penh | $1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Phnom Penh | $800-$1000