ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Receptionist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Investment Consultant
Phnom Penh Securities Plc.
Phnom Penh
150$
Phnom Penh
CONTRACT
GLOBAL WATER CONSULTANTS SDN BHD
Phnom Penh
Phnom Penh
$1000 - $2000
Phnom Penh
$280 - $400
Phnom Penh
$250-$350 (Allowance $40)
ICT Lead
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Phnom Penh
$300-$500
Senior EOM
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
Phnom Penh
$500 - $600
Market and Investment Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Head Of Marketing
GREEN O FARM
Phnom Penh
Negotiate
Phnom Penh
Based on Experience
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Compliance Manager
GBCI Ventures PLC
Phnom Penh
Negotiable
N/A
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Senior Sales Executive
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
Phnom Penh
$1000-$1500
Operations Manager
Bakong Village Co. Ltd.
Siem Reap
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Project Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Backend Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Site Engineer
Phnom Penh
កម្មសិក្សា