ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Administrative Officer
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Social Network APP Controller
Koh Thmey Technology Co, Ltd
Phnom Penh
MC
Koh Thmey Technology Co, Ltd
Phnom Penh
Admin & HR Supervisor 1 post
Koh Thmey Technology Co, Ltd
Phnom Penh
PA to CEO
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Tax and Reporting Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
Sales Manager, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Senior CR Officer
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
$800 - $1200
Phnom Penh
USD400+
Phnom Penh
USD400+
Senior Analyst (01 Position)
CMED Group Co,. Ltd
Phnom Penh
Negotiable
SALE
SAKURA BEAUTY CAMBODIA
Phnom Penh
300$ - 1200$
full time
GBCI Ventures Plc

$1200-$1400
Lawyer- 01 Position
CMED Group Co,. Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Web Developer- 01 Position
CMED Group Co,. Ltd
Phnom Penh
Negotiable
full time
GBCI Ventures Plc
Phnom Penh
Probation 600-1200USD, confirmed 700-1500 USD
full time
GBCI Ventures Plc
Phnom Penh
Probation 400-600USD, confirmed 500-1000 USD
full time
GBCI Ventures Plc
Phnom Penh
Probation 350-450USD, confirmed 450-650 USD
full
GBCI Ventures Plc
Phnom Penh
Probation 350-450USD, confirmed 500-650 USD
full time
GBCI Ventures Plc

Probation 350-600USD, confirmed 500-1000 USD
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
PA to CEO
Phnom Penh | $1000-$1500
Tax and Reporting Manager
Phnom Penh | $2000
Senior CR Officer
Phnom Penh | $800 - $1200
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500