ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Paralegal Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
Saint Blanquat & A.

$2500 - $3500
Quality Assurance Analyst
Saint Blanquat & A.

Competitive
Senior Core Banking Analyst
Saint Blanquat & A.

Very Competitve
Head of Projects
Saint Blanquat & A.

Very Competitive
Administration Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Creative Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $4000
Email Outreacher
The Links Guy

$700 - $1000
Area Sale Representative
Viet Lotus Foods Joint Stock Company
Phnom Penh
Competitive
IT Supervisor
Phnom Penh Derivative Exchange Plc.
Phnom Penh
$700 - $1000
Senior Manager, Brand Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3500
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Manager, Trade Marketing
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2400
Phnom Penh
$2500 - $3000
Manager, Brand Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3500
Deputy Branch Manager, Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $2000
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3000
Phnom Penh
$2500 - $3000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា