ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Accounting Manager
Samanea PP Company Limited
Phnom Penh
$1500
Business Development Executive
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$600-$900
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1000-$1300
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Senior Tax Officer
Asianerial Advisory Int Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Senior Accounting Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Beauty Consultant
The Body Shop

$200-$400
Assistant Store Manager
The Body Shop
Phnom Penh
$250-$500
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Ruby On Rails Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
Iron Pipe Welder
Phnom Penh | Negotiable
Deputy Chief Human Resource Officer
Phnom Penh | Negotiable
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា