ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Business Consultant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Quantity Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Contract Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
$4000-$6000
Mall Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Leasing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3500
Country Manager
VANTAGE FX
Banteay Meanchey
Business Application Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
UI & UX Designer
Morakot Technology

Head of Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
SALES MANAGER
PETRA OIL
Phnom Penh
React Native
Morakot Technology
Phnom Penh
Web Developer
Morakot Technology
Phnom Penh
Compliance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $ 1500
English Teacher
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Competitive
HR Executive
418+ Solution
Phnom Penh
$800-$1200
Civil Draftsman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1100
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$4000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Business Consultant
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
Business Application Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
Compliance Officer
Phnom Penh | Up to $ 1500
Civil Draftsman
Phnom Penh | Up to $1100
Marketing Manager
Phnom Penh | $3000-$4000
កម្មសិក្សា