ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
ជំនួយការចុងភៅ
Baitong Hotel and Resort

សន្តិសុខ
Baitong Hotel and Resort

អ្នកឆុងកាហ្វេ
Baitong Hotel and Resort

មេចុងភៅ
Baitong Hotel and Resort

Frontend Developer ($400-$1,000)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Compliance Manager
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiation
Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000