ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4300
Phnom Penh
Phnom Penh
$250
English Teacher
The EFI - École Française Internationale
Phnom Penh
Negotiable
Cheque Collector
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)

HR Executive
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$500
Sales and Marketing Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Japanese Translator
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$250-$500
HR Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$300-$500
Senior Procurement Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
Logistic Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Design Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1800-$2500
Communications Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site and Facilities Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
រដ្ឋបាលគំរោង
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD

$200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | Up to $4300
Senior Procurement Officer
Phnom Penh | Up to $1800
Logistic Officer
Phnom Penh | Up to $1000
Communications Officer
Phnom Penh | Up to $1500
School Administration Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Site and Facilities Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Finance Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
កម្មសិក្សា