ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Media Planner
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Media Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Account Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
HR Officer
GREEN O FARM
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$500-$1000
Accountant Tax
ALDO Phnom Penh
Phnom Penh
$400 - $600
Electrician, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Receptionist, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Bartender
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Waiter/Waitress
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Field Staff
Olam Outspan (Cambodia) Co., Ltd.
Tbong Khmum
$250, incentive $25 for motorbike
Head Server
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Accountant
LHN Group Pte Ltd
Phnom Penh
Siem Reap
Senior Activation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$3000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Media Planner
Phnom Penh | Negotiable
Media Manager
Phnom Penh | Negotiable
Account Director
Phnom Penh | Negotiable
Senior Activation Manager
Phnom Penh | $1500-$3000
Executive Director
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Account Manager
Phnom Penh | ($1500-$2000
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា