22 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Assistant.e du Principal
The EFI - École Française Internationale
Phnom Penh
Competitive
Communication Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site & Facility Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
HR Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2200
អ្នកជំនួយការអប់រំ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
N/A
Business & Systems Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3500
Risk & Compliance Manager
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Human Resources Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Sales and Marketing Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Communications Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site and Facilities Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Legal Counsel
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$400-$600
Senior Operation Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Information officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Head of Marketing
Home of English
Phnom Penh
$600-$700 (can be negotiable)
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Head, Financial Management
Phnom Penh | $3000 - $5000
Brand Manager
$1000 - $3000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $4000-$7000
Production Planner (Apparel & Equipment)
Phnom Penh | $1200-$1800
Production Planner (Footwear)
Phnom Penh | $1200-$1800
កម្មសិក្សា