19 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
HR Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
អ្នកជំនួយការអប់រំ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
N/A
Business & Systems Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3500
Risk & Compliance Manager
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Human Resources Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Sales and Marketing Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Communications Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site and Facilities Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Legal Counsel
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$400-$600
Senior Operation Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Information officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Head of Marketing
Home of English
Phnom Penh
$600-$700 (can be negotiable)
Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication
EFI École Française Internationale Phnom Penh
Phnom Penh
Culinary Instructor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1430-$2420
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា