21 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$1000-$1300
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1200
Accountant
Sauber Partners Co., Ltd
Phnom Penh
$500-$600
បុគ្គលិកផលិតកម្ម
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
Koh Kong
$190-$215
Phnom Penh
Siem Reap
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
គណនេយ្យ
Daehan Group
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា